Μείωση Βλάβης

Οι υπηρεσίες Μείωσης της Βλάβης – Άμεσης Πρόσβασης, παρέχονται από τον ΟΚΑΝΑ σε χρήστες που βρίσκονται εκτός θεραπευτικών προγραμμάτων. Η προσέγγιση των ενεργών χρηστών γίνεται εκτός δομών, στους χώρους συνάθροισής τους (street-work). Στο επίπεδο της Μείωσης της Βλάβης, πέραν της ευκαιρίας που δίνεται στους ουσιοεξαρτημένους για ένταξή τους σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, τους παρέχεται και ιατρική βοήθεια καθώς και η δυνατότητα παραπομπής και υποστήριξής τους, στο πλαίσιο άλλων δομών υγείας.

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες Μείωσης της Βλάβης συνίστανται σε:

  • Περιορισμό της βλάβης που προκαλεί η εξάρτηση (προστασία ατομικής και Δημόσιας Υγείας- μείωση μεταδιδόμενων νοσημάτων).
  • Διανομή υλικού προφύλαξης (σύριγγες, προφυλακτικά, kit ασφαλούς χρήσης)
  • Παροχή υγιεινής, καθαριότητας, φροντίδας υγείας, ατομική και ομαδική συμβουλευτική
  • Πρωτοβάθμια περίθαλψη (παθολογική, οδοντιατρική, μικροβιολογική κάλυψη)
  • Ενημέρωση για θεραπευτικές δυνατότητες
  • Άμεση Κοινωνική Παρέμβαση για παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών (13-18 ετών και 18-24 ετών που συλλαμβάνονται για 1η φορά)
  • Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 1031: άμεση βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη σε συνθήκες κρίσης
Image
Μείωση Βλάβης
Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ