Ο ΟΚΑΝΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα νομοθετικά δεδομένα και τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, προχώρησε στην υιοθέτηση ενός πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισής τους, μέσω μηχανισμών και εφαρμογής αντίστοιχων διαδικασιών.

Με απόλυτο σεβασμό προς όλους τους εργαζόμενούς μας, αλλά και μεριμνώντας για την αντιμετώπιση και διαχείριση κάθε τέτοιας δύσκολης στιγμής στον εργασιακό χώρο, το ΔΣ του Οργανισμού ενέκρινε τον "Κανονισμό για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης" σύμφωνα με τον N. 4808/2021 (A' 101) 

Στη παρούσα σελίδα θα βρείτε ακολούθως τον Κανονισμό καθώς και το Πρότυπο Έγγραφο Καταγγελιών.

Η υποβολή εσωτερικής καταγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί (σύμφωνα με τα οριζόμενα του Μέρους Γ’, Άρθρο 15, παρ. 3 του εν λόγου Κανονισμού)  και να λάβει εμπιστευτικό πρωτόκολλο

Α) Αυτοπροσώπως, και μέχρι τον ορισμό Συμβούλου Ακεραιότητας, στον Αν/τη Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Κεντρικές Υπηρεσίες Ο.ΚΑ.ΝΑ., Αβέρωφ 21, Αθήνα ή/και με κάθε πρόσφορο μέσο και όλως ενδεικτικά ιδίως μέσω της,

Β) Ηλεκτρονικής αποστολής στην ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου complaints@okana.gr   ή/και με:

Γ) Ταχυδρομική αποστολή. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, κατά την ταχυδρομική αποστολή, συστήνεται η χρησιμοποίηση διπλών φακέλων ως εξής: η εσωτερική καταγγελία εμπεριέχεται σε φάκελο με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - Υπόψη του Αν/τη Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Αβέρωφ 21, 10433, Αθήνα. Ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται σε άλλον εξωτερικό φάκελο, που απευθύνεται κατά τα ως άνω στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ