Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα https://www.okana.gr/ (εφεξής «η Ιστοσελίδα»). Η ιστοσελίδα παρέχει την προβολή και διάθεση των υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ. Η επίσκεψη σας και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που εφαρμόζει η Ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι χρήσης έχουν εφαρμογή σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά.

1. Αποδοχή των όρων χρήσης

Η επίσκεψη – χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών του ιστότοπου (στο εξής θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα» ) υπόκειται στην αποδοχή  των ακόλουθων όρων χρήσης – προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο του παρόντος, παρακαλούμε να μην προβαίνετε σε χρήση της Ιστοσελίδας.

Ο ΟΚΑΝΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οφείλετε να ελέγχετε περί ενδεχόμενων αλλαγών καθ’ εκάστη επίσκεψη – χρήση που πραγματοποιείτε και στην περίπτωση συντελεσθείσας τροποποίησης, επανεπιβεβαιώνετε την αποδοχή των κατωτέρω για τη συνέχιση της επίσκεψης – χρήσης. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται αυτομάτως την πλήρη αποδοχή των κατωτέρω όρων.

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη – χρήστη

Πέραν της αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας, έχετε υποχρέωση να επισκέπτεστε – χρησιμοποιείτε τη σελίδα κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των κείμενων κανόνων της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ιδίως με τις διατάξεις που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες.

Σε περίπτωση παράνομης και καταχρηστικής χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων, καθώς και σε οιαδήποτε άλλη συναφή έκνομη ή παραβιάζουσα τα συναλλακτικά ήθη ενέργεια, ο ΟΚΑΝΑ διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αποκλεισμού μελλοντικής επίσκεψης – χρήσης και επιφυλάσσεται της άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων του.

3. Περιορισμός της ευθύνης

3.1 Ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας

Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν» και άνευ ρητών ή έμμεσων εγγυήσεων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και εκείνων που προκύπτουν από τη διαχείριση, χρήση ή εμπορική πρακτική. Καταβάλλεται βέβαια η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των υπηρεσιών μας να διέπονται από τη βέλτιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ο ΟΚΑΝΑ επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των πληροφοριών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο ΟΚΑΝΑ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών δικαιούχων περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές από την επίσκεψη – χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Τονίζεται δε ότι σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, περιεχομένου malware, trojan κλπ, είτε πρόκειται για την ίδια την Ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.

3.2 Ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης - χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Ο επισκέπτης - χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ΟΚΑΝΑ, από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη - χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης.

Στην περίπτωση πρόκλησης ζημίας στην Ιστοσελίδα ή το Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή, αθέμιτη ή παράνομη χρήση  των σχετικών υπηρεσιών εκ μέρους σας κατά τα οριζόμενα ανωτέρω,  η ευθύνη καταλαμβάνει αποκλειστικά τον χρήστη.

3.3 Σύνδεσμοι (links) προς ιστοσελίδες τρίτων

Ο ΟΚΑΝΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την εγκυρότητα την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας.

Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή/και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την Ιστοσελίδα.

5. Ηλεκτρονική διαβούλευση – σχόλια χρηστών

Οι αναγνώστες – χρήστες ενθαρρύνονται να σχολιάζουν και να διατυπώνουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διαβούλευση του ΟΚΑΝΑ και σε κάθε ενότητα της ιστοσελίδας που προσκαλεί σε υποβολή σχολίων, επιδεικνύοντας ωστόσο ευπρέπεια και σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους, τόσο με τον Οργανισμό, όσο και μεταξύ τους. Ο ΟΚΑΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κείμενα, που περιέχουν:

Περιεχόμενο απειλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό ή προσβλητικό κατά συγκεκριμένων ομάδων βάσει εθνοτικής/φυλετικής προέλευσης, θρησκείας/φύλου κ.λπ., και -γενικώς- φράσεις που εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα.

Περιεχόμενο που προάγει τη βία και τον ρατσισμό.

Υλικό που παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αναφορές που περιέχουν στοιχεία που παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή τρίτων μερών.

Παραπομπές (links) σε διευθύνσεις ή και δημοσιεύματα άλλων ιστοσελίδων, καθώς και εκτενείς αναφορές που δεν σχετίζονται με το θέμα της εκάστοτε συγκεκριμένης ανάρτησης.

Ανεπιθύμητα μηνύματα τύπου «spam» ή υλικό διαφημιστικό/προωθητικό υπηρεσιών και προϊόντων .

Η δημοσίευσή προϋποθέτει την έγκριση από την ομάδα παρακολούθησης των σχολίων του εκάστοτε αρμόδιου Τμήματος. Ο ΟΚΑΝΑ δεν φέρει ευθύνη για θέσεις, σχόλια και απόψεις, οι οποίες δεν αναρτώνται από το φορέα, ούτε για τυχόν αντιδράσεις, που μπορεί να προκαλούν σε τρίτους. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σχετικών θέσεων/σχολίων/ απόψεων κατά τρόπο που να υπονοεί ότι το περιεχόμενό τους αντανακλά τις απόψεις του ΟΚΑΝΑ.

6. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη - χρήστη διέπεται από τον ΓΚΠΔ 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

7. Ισχύς

Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε πρότερης συμφωνίας, αναπαράστασης, εγγύησης και ερμηνείας σχετικά με την Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα. Στο βαθμό που οτιδήποτε εντός ή περιφερειακά σχετιζόμενο με την λειτουργία της Ιστοσελίδας έρχεται σε σύγκρουση ή αναντιστοιχία με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι παρόντες Όροι αποκτούν προτεραιότητα, και εφαρμόζονται άμεσα αποκλειόμενης ρητά κάθε αντίθετης ερμηνείας.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί μη εφαρμόσιμο ή καταχρηστικό, το εν λόγω τμήμα θα θεωρείται ξεχωριστό και καταργητέο από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμογή των υπολοίπων προβλέψεων των παρόντων Όρων.

Ενδεχόμενη αδυναμία εφαρμογής ή μη άσκηση από μέρους του ΟΚΑΝΑ οποιουδήποτε όρου δεν θεωρείται ως παραίτηση από τα αν λόγω δικαιώματα, ούτε από το μελλοντικό δικαίωμα να επιβάλλει τους εν λόγω όρους. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος σχετικά με τους όρους και τις προβλέψεις των εν λόγω Όρων δεν αποκλείουν το εν λόγω μέρος από την επιδίωξη της εφαρμογής των εν λόγω όρων και προβλέψεων στο μέλλον και δεν συνιστούν παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή, κ. Τσέτσο Γρηγόρη,  στο 2109940690. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε ως ανωτέρω.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.5.2023

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ