Διαγωνισμοί - Προμήθειες

26.03.2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΚΑΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ 5165735 ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

05.07.2023
05.04.2023
07.03.2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV:90911200-8) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

07.03.2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV:90911200-8) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

17.08.2022
17.08.2022
17.08.2022
02.08.2022

Επισυνάπτεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου ήτοι επαγγελματικού χώρου, εντός του Δήμου Αθηναίων.

25.02.2022
13.07.2021
13.07.2021
17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Μονάδα Υποστήριξης Εκπαίδευσης Θεραπευομένων» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5033069, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Λάρισα στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Μίσθωση ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Λάρισα» της Πράξης «Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5044900, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Πάτρα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5045577, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στην Τρίπολη στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5043329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ