Προκηρύξεις

26.06.2024

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 6004285 με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2023ΕΠ00270070 της ΣΑ ΕΠ0027 του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» - Άξονας προτεραιότητας 4 – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας,  ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31.12.2024, με δυνατότητα παράταση σε περίπτωση επέκτασης της πράξης, με έδρα την ΠΕ Ρεθύμνου.

26.06.2024

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), δύο (2) ατόμων με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 6004285, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2023ΕΠ00270070 της ΣΑ ΕΠ0027 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027» - Άξονας προτεραιότητας 4 – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας,  ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31.12.2024, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου στην Περιφέρεια Κρήτης.

26.06.2024

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση της ενίσχυσης του δικτύου δομών και υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων στην Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 6003347, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2023ΕΠ00870117 της ΣΑ ΕΠ0087 του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» - Άξονας προτεραιότητας 04β – «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – παρέμβαση του ΕΚΤ+» στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31.12.2024, με δυνατότητα παράταση σε περίπτωση επέκτασης της πράξης, με έδρα την ΠΕ Θεσσαλονίκης.

26.06.2024

Ο   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 6004273, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2023ΕΠ00170055 της ΣΑ ΕΠ0017 του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» - Άξονας προτεραιότητας 4Β «Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31.12.2024, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

26.06.2024

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων , Δομών & Υπηρεσιών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Νομός Αττικής

  • ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων: 1 θέση
18.06.2024

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή:

  • δύο (02) θέσεων ΠΕ Παθολόγων ή ΠΕ Γενικών Ιατρών ή κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας
  • δύο (02) θέσεων ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού
  • τριών (03) θέσεων ΔΕ Οδηγών

σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 1971/02-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (ΔΑΠΥ).

18.06.2024

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή:

  • έξι (06) θέσεων ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών
  • έξι (06) θέσεων ΠΕ Ψυχολόγων
  • πέντε (05) θέσεων ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • τριών (03) θέσεων ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών

σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 1972/02-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).

17.06.2024

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων , Δομών & Υπηρεσιών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους ή Ιατρούς κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Βιοπαθολόγους και Ειδικούς Θεραπευτές, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

10.06.2024
10.06.2024
10.06.2024
08.06.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2511/24-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή επτά (07) συνεργατών ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού για το Νομό Αττικής, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού.

05.06.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2510/24-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο (02) ΔΕ Οδηγών για το Νομό Αττικής, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

04.06.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1191/22-2-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων (04) ΠΕ Ψυχιάτρων ή Γενικών Ιατρών ή Παθολόγων ή κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας, έξι (6) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών, ενός (1) ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγων, ενός (1) ΠΕ Φαρμακοποιών και δύο (2) ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Νομό Αττικής, ενός (1) ΠΕ Φαρμακοποιών για το Νομό Αχαΐας και ενός (1) ΠΕ Ψυχιάτρων για το Νομό Ευβοίας με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού.

28.05.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2511/24-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής για το Νομό Ηρακλείου, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού.

28.05.2024

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2510/24-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο (02) ΔΕ Οδηγών για το Νομό Αττικής, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr.

28.05.2024

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2511/24-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή επτά (07) ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού για το Νομό Αττικής, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού.

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr.

24.05.2024

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή:

i. Νομός Αττικής

επτά (7) θέσεων ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού

ii. Νομός Ηρακλείου

μίας (1) θέσης ΠΕ / ΤΕ Νοσηλευτικής

με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 2511/24-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Ν. Αττικής και το N. Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

21.05.2024

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή:

  • δύο (2) θέσεων ΔΕ Οδηγών

με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 2510/24-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Ν. Αττικής, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

 

20.05.2024

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1191/22-2-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων (04) ΠΕ Ψυχιάτρων ή Γενικών Ιατρών ή Παθολόγων ή κάθε άλλης Κλινικής Ειδικότητας, έξι (6) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών, ενός (1) ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγων, ενός (1) ΠΕ Φαρμακοποιών και δύο (2) ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Νομό Αττικής, ενός (1) ΠΕ Φαρμακοποιών για το Νομό Αχαΐας και ενός (1) ΠΕ Ψυχιάτρων για το Νομό Ευβοίας με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού.

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ