Προκηρύξεις

30.03.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 584/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ με κωδικό θέσης 3 και σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.03.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

30.03.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 584/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ψυχολόγου ΠΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και κωδικό θέσης 2, για το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Άρτας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.03.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

30.03.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 584/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(κωδικός θέσης: 1), για την πρόσληψη ενός (1) Ψυχολόγου ΠΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Πολυδύναμο Κέντρο Πρέβεζας στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5041870 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 04.04.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

30.03.2023

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα αξιολογικής κατάταξης της υπ’ αριθμ. 6296/29-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Ψυχολόγων ΠΕ, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος για την Αττική.

30.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 5505/1.11.2022 ανακοίνωσης για την επιλογή ενός (1) ΠΕ Διοικητικού Στελέχους (Διοίκηση Επιχειρήσεων) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (08) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη του Προγράμματος, στο  πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», για το Υποέργο «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ).

30.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 5967/16.11.2022 ανακοίνωσης για την επιλογή τριών (3) Ειδικών Θεραπευτών ΔΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών κατά των Εξαρτήσεων, στο Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5041775, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.11.2023, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης.

28.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6033/21.11.2022 Προκήρυξης για την επιλογή οχτώ (08) Ειδικών Θεραπευτών ΔΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

28.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6034/21.11.2022 Προκήρυξης για την επιλογή είκοσι (20) Ψυχολόγων ΠΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Έβρου, Τρικάλων, Ηλείας και Αχαΐας

28.03.2023

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6035/21.11.2022 Προκήρυξη για την επιλογή  δώδεκα (12) Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Έβρου, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας

24.03.2023

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 588/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της υπ’ αριθμ. 588/01.02.2023 Τροποποιητικής Πρόσκλησης για την πρόσληψη δύο (2) Ψυχολόγοι ΠΕ με κωδικό θέσης 4 και 7, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5045167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 24.11.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

24.03.2023

Εγκρίνουμε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 584/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ψυχολόγου ΠΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και κωδικό θέσης 2, για το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Άρτας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.03.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

24.03.2023

Εγκρίνουμε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 584/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(κωδικός θέσης: 1), για την πρόσληψη ενός (1) Ψυχολόγου ΠΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Πολυδύναμο Κέντρο Πρέβεζας στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5041870 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 04.04.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

24.03.2023

Εγκρίνουμε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 588/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της τροποποιητικής 588/01.02.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή ΤΕ με κωδικό θέσης 3 και σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Ημέρας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5045167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.11.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

24.03.2023

Εγκρίνουμε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 589/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και κωδικό θέσης 3 στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 14.04.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

24.03.2023

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 588/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της υπ’ αριθμ. 588/01.02.2023 Τροποποιητικής Πρόσκλησης για τη πρόσληψη τεσσάρων (4) Κοινωνικών Λειτουργών με κωδικούς θέσεις 5,6,8 και 9, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 24.11.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

24.03.2023

Εγκρίνουμε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 584/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΤΕ με κωδικό θέσης 3 και σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για το Κέντρο Πρόληψης ΠΕ Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.03.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

24.03.2023

Εγκρίνουμε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 587/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κωδικό Θέσης 1 στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 30.11.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

24.03.2023

Εγκρίνουμε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 589/24.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με Κωδικός θέσης 4 για το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ρεθύμνου, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 14.04.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκταση της πράξης.

22.03.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Νέες Δομές Αστέγων Δήμοy Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» με Κωδικό ΟΠΣ 5004188, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής - ΕΚΤ» με τίτλο «Δομές Αστέγων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) Ιατρό με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, και με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα για το Υποέργο «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ), για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις  30.06.2023, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος.

22.03.2023

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5045577, με Κωδικό ΣΑ (Κωδικό Ενάριθμου) 2019ΕΠ00110018 της ΣΑ ΕΠ0011 στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας -  Άξονας προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Δράσεις Δημιουργίας Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», και για την κάλυψη των αναγκών και την προσήκουσα λειτουργία της πράξης, προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) Ιατρούς με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30.09.2023 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκτασης της πράξης, με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ