Διαγωνισμοί - Προμήθειες

25.02.2022
13.07.2021
13.07.2021
17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αττικής στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Μονάδα Υποστήριξης Εκπαίδευσης Θεραπευομένων» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5033069, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Λάρισα στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Μίσθωση ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Λάρισα» της Πράξης «Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5044900, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Πάτρα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5045577, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στην Τρίπολη στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5043329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στην Πρέβεζα, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ)» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5041870, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για το Υποέργο 11 «Μίσθωση ακινήτου για τη δομή ‘Έγκαιρη Παρέμβαση σε εφήβους με παραβατική συμπεριφορά – Υπηρεσία Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης» στη Θεσσαλονίκη, της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5045167, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Κέντρου Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας (με ξενώνα Ύπνου) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας Δυτικού Τομέα Αθηνών» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5033069, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στον Βόλο στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Μίσθωση ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου (ΠΚ) στον Βόλο» της Πράξης «Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5044900, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020»

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Κέντρου Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας (με ξενώνα Ύπνου) στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας Πειραιά και Νήσων» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5033069, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων – Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία ενός (1) Παραρτήματος Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας στο Δήμο Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ίδρυση και λειτουργία δύο (2) Παραρτημάτων του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας (ΑΚΗΑ)» της Πράξης «Ενίσχυση Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων, στον Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5041775, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Κέντρου Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας (με ξενώνα Ύπνου) στην Πάτρα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 «Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5045577, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Κέντρου Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας (με ξενώνα Ύπνου) στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Μίσθωση Ακινήτου για τη δομή ‘Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5045167, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων - ΕΚΤ»

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία ενός (1) Παραρτήματος Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ίδρυση και λειτουργία δύο (2) Παραρτημάτων του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας (ΑΚΗΑ)» της Πράξης «Ενίσχυση Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων, στον Μητροπολιτικό Δήμο Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ 5041775, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

17.11.2020

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο βρίσκεται διαθέσιμη η Απόφαση για τη Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου για τη Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Ίδρυση και λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου (ΠΚ)» της Πράξης «Δίκτυο Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5045577, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

06.09.2018

Σε συνέχεια της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με τον «ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ» ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) μερικής απασχόλησης, δύο (2) Θεραπευτών (ΠΕ ΤΕ ΔΕ) για την κάλυψη αναγκών της υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Δομές Αστέγων Δήμου Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη: Υφιστάμενο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Νέο Υπνωτήριο» με κωδικό MIS 5003456 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» συνολικής διάρκειας ένος έτους από την έναρξη λειτουργίας της δομής με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

 

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να δείτε:

  • Την Ανακοίνωση
  • Την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
  • Το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (με οδηγίες συμπλήρωσης και δικαιολογητικά)
  • Το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

 

06.09.2018

Σε συνέχεια της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με τον «ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ» ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) μερικής απασχόλησης, δύο (2) Θεραπευτών (ΠΕ ΤΕ ΔΕ) για την κάλυψη αναγκών της υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Νέες Δομές Αστέγων Δήμου Πειραιά: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» με κωδικό MIS 5003451 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» συνολικής διάρκειας ένος έτους από την έναρξη λειτουργίας της δομής με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να δείτε:

• Την Ανακοίνωση

• Την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

• Το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (με οδηγίες συμπλήρωσης και δικαιολογητικά)

• Το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

 

05.09.2018

Σε συνέχεια της συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με τον «ΟΜΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ» ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) μερικής απασχόλησης, δύο (2) Θεραπευτών (ΠΕ ΤΕ ΔΕ) για την κάλυψη αναγκών της υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Υφιστάμενες Δομές Αστέγων Δήμου Πειραιά: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο» με κωδικό MIS 5002798 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» συνολικής διάρκειας ένος έτους από την έναρξη λειτουργίας της δομής με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να δείτε:

  • Την Ανακοίνωση
  • Την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
  • Το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (με οδηγίες συμπλήρωσης και δικαιολογητικά)
  • Το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

 

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr