Έργο με τίτλο «Δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165735

Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Συνολικός εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Έργου: 3.387.060,00€

Δικαιούχος: Υπουργείο Υγείας

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας»

Έναρξη: Απρίλιος 2022 - Ολοκλήρωση: Δεκέμβριος 2025

 

Σύμβαση 1: Δράσεις ΟΚΑΝΑ κατά της πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό»

Φορέας Υλοποίησης Σύμβασης 1: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Προϋπολογισμός Σύμβασης 1: 2.000.000,00€

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

Στο πλαίσιο της Σύμβασης 1 «Δράσεις ΟΚΑΝΑ κατά της πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» προβλέπεται η ανάπτυξη εστιασμένων παρεμβάσεων Μείωσης της Βλάβης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, οι δράσεις περιλαμβάνουν:

1. Ενίσχυση Δράσεων Streetwork για την υποστήριξη των ενεργών χρηστών με τις κάτωθι παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία συνάθροισης χρηστών/στριων ψυχοδραστικών ουσιών.
 • παροχή πρώτων βοηθειών ή/και άλλων βασικών παρεμβάσεων επείγουσας ιατρικής ή και νοσηλευτικής φροντίδας.
 • παροχή υγειονομικού υλικού ασφαλούς χρήσης.
 • παροχή μικρογεύματος και ειδών ένδυσης.
 • βραχεία ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική.
 • χορήγηση ναλοξόνης ως επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση στις περιπτώσεις οξείας τοξίκωσης με οπιοειδή.
 • ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους από τη χρήση ουσιών
 • ενημέρωση για τις μολυσματικές νόσους και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα με παράλληλη παραπομπή για θεραπεία.
 • κινητοποίηση για ένταξη σε θεραπευτικά προγράμματα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων
 • δικτύωση ατόμων με  υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • εντοπισμός (αστέγων) χρηστών που χρήζουν άμεσης υποστήριξης και δικτύωσή τους με τα Κέντρα Ημέρας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη Θεσσαλονίκη.
 • παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες (κοινωνική πρόνοια, σίτιση, ξενώνες, θεραπευτικά προγράμματα, δομές υγείας, νομική συμπαράσταση).

2. Υπηρεσίες ασφαλούς επιτηρούμενης χρήσης μέσω λειτουργίας Κινητού Χώρου Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ο Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης αποτελεί τον χώρο, στον οποίο ενεργοί χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση ουσιών επιτηρούμενοι, με ασφάλεια, με καθαρά σύνεργα, μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία τους αλλά και τη μετάδοση νοσημάτων. Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.  Δ2α/οικ.25602 (ΦΕΚ Β’ 1607/27.4.2020) Υπουργική Απόφαση, μέσω της λειτουργίας Κινητού ΧΕΧ στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης:

 • Θα λειτουργούν 2 εποπτευόμενες θέσεις ενέσιμης και μη ενέσιμης χρήσης προαποκτημένων ψυχοτρόπων ουσιών.
 • Θα χορηγείται επί τόπου ειδικό κιτ αποστειρωμένου υλικού με σκοπό την ασφαλή χρήση και την αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικά μεταδιδόμενων (ΣΜΝ) και άλλων μεταδιδόμενων νοσημάτων αλλά και άλλων ιατρικών συμβαμάτων (θρομβώσεις, αποστήματα κλπ).
 • Θα παρέχεται επί τόπου εκπαίδευση και πρακτικές συμβουλές ασφαλούς χρήσης με σκοπό τη μείωση της βλάβης, την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών και την πρόληψη υπερδοσολογίας.
 • Θα παρέχονται πληροφορίες για τα ναρκωτικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με στόχο την ασφαλή κατανάλωση αυτών και την αποφυγή της υπερδοσολογίας και άλλων ιατρικών συμβαμάτων.
 • Θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ασφαλές σεξ, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων, τον έλεγχο των γεννήσεων και τη λειτουργία υπηρεσιών ανταλλαγής ή παροχής συριγγών και προφυλακτικών.
 • Θα ασκείται επί τόπου επείγουσα ιατρική φροντίδα με άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση περιστατικών υπερδοσολογίας καθώς και για την αντιμετώπιση άλλων οξέων ιατρικών καταστάσεων ενώ, όπου απαιτείται, ο εξυπηρετούμενος θα παραπέμπεται στο ΕΣΥ για περαιτέρω αντιμετώπιση με κλήση του ΕΚΑΒ.
 • Θα γίνεται αξιολόγηση των ιατρικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών αναγκών του εξυπηρετούμενου και, αναλόγως αυτών, θα ακολουθεί η αντιμετώπιση από τις σχετικές υπηρεσίες του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ή παραπομπή σε άλλους φορείς.
 • Θα παρέχεται συμβουλευτική με σκοπό την κινητοποίηση για ένταξη σε θεραπευτικά προγράμματα ή προγράμματα υποκατάστασης, παράλληλα με τη συμβουλευτική/παραπομπή για θέματα κοινωνικής πρόνοιας και ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Θα παρέχονται επί τόπου υπηρεσίες ατομικής υγιεινής, παροχής σίτισης και ένδυσης στο πλαίσιο των υφισταμένων υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας Θεσσαλονίκης και διασύνδεση με τις λοιπές υπηρεσίες του Δικτύου Υπηρεσιών Άμεσης Πρόσβασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη Θεσσαλονίκη καθώς και κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες σίτισης, ένδυσης, στέγασης και φιλοξενίας.
 • Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα διοργανώνονται ενημερωτικές καμπάνιες και θα παρέχονται φυλλάδια (και στην κοινότητα) για την ευαισθητοποίηση τόσο των ιδίων των ωφελούμενων όσο και της ευρύτερης κοινότητας.

dzfhn  

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr