ΕΣΠΑ 2021 - 2027

O Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥτΥΚΑ) για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων τύπου Β (έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο) και τύπου Γ (για ειδικές δράσεις). Επιπλέον, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015) με πεδίο εφαρμογής δραστηριότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διαχείρισης (συγχρηματοδοτούμενων) έργων για Δημόσια έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών.

ESPA

 

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 370.588,54

Έναρξη Υλοποίησης: 01.11.2023

Ολοκλήρωση πράξης: 31.12.2024

 

Περιγραφή Δράσεων:

Υποέργο 1: Συνέχιση λειτουργίας Πολυδύναμου Κέντρου στον Βόλο

Το Πολυδύναμο Κέντρο έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύνανται να καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή (θεραπευτικές κοινότητες – μονάδες υποκατάστασης – κέντρα πρόληψης). Η συγκεκριμένη ομάδα συνεχώς διευρύνεται τα τελευταία χρόνια καθώς η κατάσταση του προβλήματος των εξαρτήσεων έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ενώ «νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνισή τους τόσο στον πληθυσμό των εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Το Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ) έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους και την παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες δομές (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κ.λ.π.), εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Η Δομή λειτουργεί σε κτίριο που έχει ενοικιαστεί από τον ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Μαγνησίας (Βόλο) σε εύλογη απόσταση από τις υφιστάμενες δομές υγείας.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Υποέργο 2: Μίσθωση ακινήτου για τη συνέχιση λειτουργίας Πολυδύναμου Κέντρου στον Βόλο

Υποέργο 3: Συνέχιση λειτουργίας Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Λάρισα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης στη Λάρισα αφορά στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων, ή υπό απεξάρτηση, ατόμων. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η φάση κοινωνικής επανένταξης αποτελεί κομβικό σημείο για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόληψη της υποτροπής, ιδιαίτερα σήμερα που οι υψηλοί δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης δυσχεράνουν την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των αποθεραπευμένων και δημιουργούν συνθήκες περιστρεφόμενης πόρτας στις υπηρεσίες. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες αφορούν σε: προγράμματα ανάπτυξης, ενίσχυσης ή βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενεργητικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας, δράσεις δικτύωσης με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, δράσεις εθελοντικής εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική και μέσω ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων προλαμβάνεται η υποτροπή, ισχυροποιούνται τα θεραπευτικά αποτελέσματα, ενισχύεται η αυτοεκτίμηση, η αυτενέργεια, η αυτονόμηση και θα αναπτύσσεται ο «κοινωνικός διάλογος». Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης, επιδιώκεται απασχόληση των ωφελουμένων στο αγρόκτημα της Ραψάνης (Ν. Λάρισας) του Π.Π.Α. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης που αφορά στην ενίσχυση και στην ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο, ευρισκόμενο στη λίστα του legal aid,του αντίστοιχου συλλόγου στον οποίο ανήκει. Με τον τρόπο αυτό πολλοί εξαρτημένοι που ενέχονται σε  ποινικά αδικήματα ήσσονος σημασίας αποφεύγουν την επιβολή στερητικών της ελευθερίας ποινών λόγω ανυπαρξίας υπεράσπισης συγχρόνως δε οι υπηρεσίες του Οργανισμού θα τον καθοδηγούν προς την  θεραπευτική επιλογή. Η λειτουργία του εν λόγω προγράμματος οδηγεί στην υιοθέτηση των θεραπευτικών επιλογών από τους ενεργούς χρήστες ουσιών, συγχρόνως δε, συμβάλλει στην αποφόρτιση της δικαστικής  μηχανής από πληθώρα υποθέσεων οι οποίες χρήζουν θεραπευτικής και όχι κατασταλτικής αντιμετώπισης και διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα θεραπείας.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Υποέργο 4: Μίσθωση ακινήτου για τη συνέχιση λειτουργίας Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης στην Λάρισα

 

ΣΓ  γΒΓ

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 737.468,52

Έναρξη Υλοποίησης: 01.12.2023

Ολοκλήρωση πράξης: 31.12.2024

 

Περιγραφή:

Υποέργο 1: Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας

Το Υποέργο 1 αφορά στη συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημέρας με Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα εξάρτησης ή που εμφανίζουν κάποιου είδους εξαρτητική συμπεριφορά ή εθισμό και που μπορεί να διαβιούν στο δρόμο, σε επισφαλή κατοικία ή να είναι άστεγοι. Η δομή παρέχει υπηρεσίες για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών των ωφελούμενων. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχολογική υποστήριξη και βραχεία συμβουλευτική, υπηρεσίες σίτισης, ένδυσης, παραμονής σε ασφαλή και κατάλληλο χώρο, δημιουργική απασχόληση, ατομική υγιεινή, υπηρεσίες ξεκούρασης και φιλοξενίας. Δικτύωση ατόμων με υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας, παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες με δυνατότητα συνοδείας, όταν αυτό απαιτείται. Η παρούσα δομή λειτουργεί σε κτίριο που μισθώνει ο ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (δ/νση: Κωστή Παλαμά 7) το οποίο είναι σε εύλογη απόσταση από τις υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες δομές ΟΚΑΝΑ.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποέργο 2: Γονεϊκή στήριξη και προστασία εξαρτημένων

Το Υποέργο 2 αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Γονεϊκής Στήριξης και Προστασίας Εξαρτημένων Ατόμων και στοχεύει στην παρέμβαση στο διαγενακό κύκλο της εξάρτησης και άλλων δυσλειτουργικών συμπεριφορών των ατόμων που είναι γονείς με προβλήματα εξάρτησης μέσα από την ενίσχυση γονεϊκού τους ρόλου, τη συγκράτησή τους στα θεραπευτικά προγράμματα, την αποφυγή της ιδρυματοποίησης των παιδιών ουσιιοεξαρτημένων που φιλοξενούνται σε Κέντρα Παιδικής Προστασίας καθώς και τη δυνατότητα των γονέων να διαχειρίζονται προς όφελός τους τα κοινωνικά και δημόσια αγαθά που τους προσφέρει η πολιτεία. Δικτύωση ατόμων με υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας, παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες με δυνατότητα συνοδείας, όταν αυτό απαιτείται. Δράσεις δημοσιότητας για την ενημέρωση της κοινότητας για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η παρούσα δομή λειτουργεί σε υφιστάμενο κτίριο του ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (δ/νση: Αναγεννήσεως 44Α) το οποίο είναι σε εύλογη απόσταση από τις υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες δομές ΟΚΑΝΑ.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποέργο 3: Έγκαιρη παρέμβαση σε εφήβους – νέους με παραβατική συμπεριφορά

Το Υποέργο 3 αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Έγκαιρης Παρέμβασης σε εφήβους νέους με παραβατική συμπεριφορά και στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση εξειδικευμένων λειτουργών κατά τη σύλληψη ανηλίκων – νέων με σκοπό τη βραχεία ψυχολογική υποστήριξη των ιδίων και των οικογενειών τους, την παραπομπή τους σε θεραπεία καθώς και την πρόληψη μελλοντικής παραβατικότητας. Η παρούσα δομή λειτουργεί σε υφιστάμενο κτίριο του ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (δ/νση: Αναγεννήσεως 44Α) το οποίο είναι σε εύλογη απόσταση από τις υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες δομές ΟΚΑΝΑ. Δικτύωση ατόμων με υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας, παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες με δυνατότητα συνοδείας, όταν αυτό απαιτείται. Δράσεις δημοσιότητας για την ενημέρωση της κοινότητας για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποέργο 4: «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης – Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης»

Το Υποέργο 4 αφορά στη συνέχιση  της λειτουργίας του Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης - Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης και στοχεύει ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων, ή υπό απεξάρτηση, ατόμων. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που εντάσσονται στην κοινωνική ένταξη και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής με απώτερο στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προαγωγή της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων μέσω της οριζόντιας σύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων υγείας και πρόνοιας. Παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες με δυνατότητα συνοδείας, όταν αυτό απαιτείται. Δράσεις δημοσιότητας για την ενημέρωση της κοινότητας για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η παρούσα δομή λειτουργεί σε υφιστάμενο κτίριο του ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (δ/νση: Μοναστηρίου 4) το οποίο είναι σε εύλογη απόσταση από τις υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες δομές ΟΚΑΝΑ.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ζωαδζ ΑΦαφ

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 884.300,58

Έναρξη Υλοποίησης: 01.01.2024

Ολοκλήρωση πράξης: 31.12.2024

 

Περιγραφή:

Πακέτο Εργασίας 1: Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας

Το Πακέτο Εργασίας 1 αφορά στη συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Ημέρας με Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας στην Πάτρα που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα εξάρτησης ή που εμφανίζουν κάποιου είδους εξαρτητική συμπεριφορά ή εθισμό και που μπορεί να διαβιούν στο δρόμο, σε επισφαλή κατοικία ή να είναι άστεγοι. Η δομή παρέχει υπηρεσίες για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών των ωφελούμενων. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχολογική υποστήριξη και βραχεία συμβουλευτική, υπηρεσίες σίτισης, ένδυσης, παραμονής σε ασφαλή και κατάλληλο χώρο, δημιουργική απασχόληση, ατομική υγιεινή, υπηρεσίες ξεκούρασης και φιλοξενίας. Δικτύωση ατόμων με υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας, παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες με δυνατότητα συνοδείας, όταν αυτό απαιτείται.

Πακέτο Εργασίας  2: Συνέχιση λειτουργίας Πολυδύναμου Κέντρου

Το Πακέτο εργασίας 2 αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου στο Αγρίνιο που έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύνανται να καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή (θεραπευτικές κοινότητες – μονάδες υποκατάστασης – κέντρα πρόληψης). Η συγκεκριμένη ομάδα συνεχώς διευρύνεται τα τελευταία χρόνια καθώς η κατάσταση του προβλήματος των εξαρτήσεων έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ενώ «νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνισή τους τόσο στον πληθυσμό των εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Το Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ) έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους και την παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες δομές (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κ.λ.π.), εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Πακέτο Εργασίας 3: Συνέχιση λειτουργίας Κινητής Μονάδας Παρέμβασης

Το Πακέτο Εργασίας 3 αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Παρέμβασης στην Πάτρα που έχει ως στόχο την παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού και απευθύνονται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών - ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές - και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας θα βρίσκεται σε συνέργεια με τις δομές πρόληψης, το Κέντρο Ημέρας και με υπηρεσίες που εμπλέκονται στην συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης, όπως υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα κ.ά.

Πακέτο Εργασίας  4: Συνέχιση λειτουργίας του Προγράμματος γονεϊκής στήριξης και προστασίας εξαρτημένων

Το Πακέτο Εργασίας 4 αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Γονεϊκής Στήριξης και Προστασίας Εξαρτημένων Ατόμων στην Πάτρα  που στοχεύει στην παρέμβαση στο διαγενεακό κύκλο της εξάρτησης και άλλων δυσλειτουργικών συμπεριφορών των ατόμων που είναι γονείς με προβλήματα εξάρτησης μέσα από την ενίσχυση γονεϊκού τους ρόλου, τη συγκράτησή τους στα θεραπευτικά προγράμματα, την αποφυγή της ιδρυματοποίησης των παιδιών ουσιοεξαρτημένων που φιλοξενούνται σε Κέντρα Παιδικής Προστασίας καθώς και τη δυνατότητα των γονέων να διαχειρίζονται προς όφελός τους τα κοινωνικά και δημόσια αγαθά που τους προσφέρει η πολιτεία. Δικτύωση ατόμων με υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας, παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες με δυνατότητα συνοδείας, όταν αυτό απαιτείται.

Πακέτο Εργασίας 5: Συνέχιση λειτουργίας του Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης – Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης

 Το Πακέτο Εργασίας 5 αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης - Υπηρεσίες Νομικής Συμπαράστασης στην Πάτρα που στοχεύει στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των παρεμβάσεων για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση των πρώην εξαρτημένων, ή υπό απεξάρτηση, ατόμων. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που εντάσσονται στην κοινωνική ένταξη και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής με απώτερο στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προαγωγή της πρόσβασης περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων μέσω της οριζόντιας σύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων υγείας και πρόνοιας. Παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες με δυνατότητα συνοδείας, όταν αυτό απαιτείται. Δράσεις δημοσιότητας για την ενημέρωση της κοινότητας για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

εφ ΦΣΓΣΓ  ΕςΦΓΓ΅γ

 

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 1.632.210,22€

Έναρξη Υλοποίησης: 01.01.2023

Ολοκλήρωση πράξης: 31.12.2025

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Περιγραφή:

Αντικείμενο της πράξης είναι η χρηματοδότηση της 3ετούς λειτουργίας της Πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας Δομών Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) και Υπνωτήριο Αστέγων. Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ & ΠΕΣΚΕ) για την διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη.

Υποέργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)

Το Υποέργο 1 με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) στο Δήμο Αθηναίων» αναφέρεται στη χρηματοδότηση για τη συνέχιση της λειτουργίας Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) του Δήμου Αθηναίων για εκείνο το μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης. Μπορεί να καλύψει περιπτώσεις ωφελουμένων που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, προένταξης και θεραπείας λόγω προβλημάτων εξάρτησης από ουσίες, αλλά όχι κατ' αποκλειστικότητα. Ειδικότερα, το ΑΚΗΑ παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής καθώς και διασύνδεσης των ωφελουμένων με στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) λειτουργεί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα με ωράριο ημερήσιας λειτουργίας, από τις 7.30πμ έως τις 21.00μμ.

Υποέργο 2: Υπνωτήριο

 Το Υποέργο 2 με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Υπνωτηρίου στο Δήμο Αθηναίων» αναφέρεται στη χρηματοδότηση για τη συνέχιση της λειτουργίας Υπνωτηρίου Δήμου Αθηναίων για εκείνο το μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης. Μπορεί να καλύψει περιπτώσεις ωφελουμένων που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, προένταξης και θεραπείας λόγω προβλημάτων εξάρτησης από ουσίες, αλλά όχι κατ' αποκλειστικότητα. Ειδικότερα τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο.

Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης. Στη εν λόγω Δομή, και δεδομένου ότι η πράξη υλοποιείται από τον ΟΚΑΝΑ, για τις περιπτώσεις ωφελούμενων που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, προένταξης και θεραπείας λόγω προβλημάτων εξάρτησης από ουσίες, προβλέπεται συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο συμβάλλει στην αποτύπωση του ατομικού ιστορικού, ενημερώνει τον κοινωνικό λειτουργό της Δομής για το προφίλ του ωφελούμενου και συνεργάζεται για τον σχεδιασμό υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το Υπνωτήριο λειτουργεί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα με ωράριο ημερήσιας λειτουργίας, από τις 21.00μμ έως τις 9.00πμ.

ΓΓ  ΔΦ Ε

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 323.215,82

Έναρξη Υλοποίησης: 25.11.2023

Ολοκλήρωση πράξης: 31.12.2024

 

Περιγραφή:

Υποέργο 1: Συνέχιση λειτουργίας Πολυδύναμου Κέντρου

Το Πολυδύναμο Κέντρο έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύνανται να καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή (θεραπευτικές κοινότητες – μονάδες υποκατάστασης – κέντρα πρόληψης). Η συγκεκριμένη ομάδα συνεχώς διευρύνεται τα τελευταία χρόνια καθώς η κατάσταση του προβλήματος των εξαρτήσεων έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ενώ «νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνισή τους τόσο στον πληθυσμό των εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Το Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ) έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους και την παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες δομές (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κ.λ.π.), εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Η Δομή λειτουργεί σε κτίριο που έχει ενοικιαστεί από τον ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Αρκαδίας (Τρίπολη) σε εύλογη απόσταση από τις υφιστάμενες δομές υγείας.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Υποέργο 2: Συνέχιση λειτουργίας Κινητής Μονάδας Παρέμβασης

Η Κινητή Μονάδα έχει ως στόχο την παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού και απευθύνονται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών - ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές - και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Περιφέρεια Πελοποννήσου

σφωεΕΣΓΩεΣ  ζσδγ

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 355.931,07

Έναρξη Υλοποίησης: 01.12.2023

Ολοκλήρωση πράξης: 31.12.2024

 

Περιγραφή:

Υποέργο 1: Συνέχιση λειτουργίας δύο (2) Παραρτημάτων Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας

Το Υποέργο 1 αφορά στη συνέχιση λειτουργίας των δύο (2) Παραρτημάτων Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας, εκ των οποίων ένα στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και ένα στην Περιοχή Βαρδάρη που απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα εξάρτησης ή που εμφανίζουν κάποιου είδους εξαρτητική συμπεριφορά ή εθισμό και που μπορεί να διαβιούν στο δρόμο, σε επισφαλή κατοικία ή να είναι άστεγοι. Η δομή παρέχει υπηρεσίες για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών των ωφελούμενων. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχολογική υποστήριξη και βραχεία συμβουλευτική, υπηρεσίες σίτισης, ένδυσης, παραμονής σε ασφαλή και κατάλληλο χώρο, δημιουργική απασχόληση και ατομική υγιεινή. Δικτύωση ατόμων με υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας, παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες με δυνατότητα συνοδείας, όταν αυτό απαιτείται.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης:

Υποέργο 2 «Συνέχιση λειτουργίας Κινητής Μονάδας Παρέμβασης»

Το Υποέργο 2 αφορά στη συνέχιση λειτουργίας Κινητής Μονάδας Παρέμβασης που έχει ως στόχο την παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού και απευθύνονται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών - ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές - και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Δικτύωση ατόμων με υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας, παραπομπή και διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες με δυνατότητα συνοδείας, όταν αυτό απαιτείται

75ρ67θψ[0[00[

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 447.540,47

Έναρξη Υλοποίησης: 01.01.2023

Ολοκλήρωση πράξης: 31.12.2024

 

Περιγραφή:

Υποέργο 1: Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου

Το Υποέργο 1 αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Πολυδύναμου Κέντρου στο Ρέθυμνο που έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύνανται να καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή (θεραπευτικές κοινότητες – μονάδες υποκατάστασης – κέντρα πρόληψης). Η συγκεκριμένη ομάδα συνεχώς διευρύνεται τα τελευταία χρόνια καθώς η κατάσταση του προβλήματος των εξαρτήσεων έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ενώ «νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνισή τους τόσο στον πληθυσμό των εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Το Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ) έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους και την παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες δομές (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κ.λ.π.), εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Υποέργο 2: Λειτουργία Κινητής Μονάδας Παρέμβασης

Το Υποέργο 2 αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Παρέμβασης που έχει ως στόχο την παρέμβαση σε περιοχές εκτός αστικού ιστού και απευθύνονται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών - ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές - και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού ή σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων. Βασική στόχευση των υπηρεσιών αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας βρίσκεται σε συνέργεια με τις δομές πρόληψης, το Πολυδύναμο Κέντρο και με υπηρεσίες που εμπλέκονται στην συνολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης, όπως υπηρεσίες παροχής εκπαίδευσης, δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα κ.ά.

Υποέργο 3: Λειτουργία Προγράμματος υπηρεσιών πρόληψης

Το Υποέργο 3 αφορά στη συνέχιση λειτουργίας Προγράμματος Υπηρεσιών Πρόληψης, που εστιάζει στην έγκαιρη εφαρμογή ουσιαστικών και στοχοθετημένων μέτρων για τις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας, στην παροχή προσβάσιμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και στην προώθηση υγιών μορφών ψυχαγωγίας και διασκέδασης των ανθρώπων, μακριά από καταχρήσεις και εξαρτήσεις που τους εγκλωβίζουν. Τα επιδιωκόμενα οφέλη αφορούν τα άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή παρουσιάζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές, τα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που ενδέχεται να αναπτύξουν αντικοινωνικού τύπου συμπεριφορές (χρήση ουσιών, παραβατικότητα) και αναφορικά με τις υπηρεσίες πρόληψης το σύνολο του πληθυσμού.

ςδΦ΅Γ δγωΓ

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ηπείρου

Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός Πράξης: 130.259,58

Διάρκεια Υλοποίησης: 12 μήνες

 

Περιγραφή:

Υποέργο 1: Συνέχιση λειτουργίας Πολυδύναμου Κέντρου

Το Πολυδύναμο Κέντρο έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και των οποίων οι ανάγκες δεν δύνανται να καλυφθούν από δομές κλασικού τύπου που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή (θεραπευτικές κοινότητες – μονάδες υποκατάστασης – κέντρα πρόληψης). Η συγκεκριμένη ομάδα συνεχώς διευρύνεται τα τελευταία χρόνια καθώς η κατάσταση του προβλήματος των εξαρτήσεων έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ενώ «νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνισή τους τόσο στον πληθυσμό των εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Το Πολυδύναμο Κέντρο (ΠΚ) έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους και την παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες δομές (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, μονάδες αποτοξίνωσης κ.λ.π.), εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Η Δομή λειτουργεί σε κτίριο που έχει ενοικιαστεί από τον ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Πρεβέζης (Πρέβεζα) σε εύλογη απόσταση από τις υφιστάμενες δομές υγείας.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Περιφέρεια Ηπείρου

γ΅ΓΤΡγηςερςΕΦ

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr