Προκηρύξεις

24.04.2024

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων και των λοιπών δομών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Νομός Αττικής

  • ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού: 7 θέσεις

Νομός Ηρακλείου

  • ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής : 1 θέση
24.04.2024

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων και των λοιπών δομών του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Οδηγούς, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Νομός Αττικής

  • ΔΕ Οδηγών:  2 θέσεις
19.04.2024

Πρακτικό Συνεδρίασης για την οριστικοποίηση του πίνακα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1191/22-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αττική, την Αχαΐα και την Εύβοια, για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος.

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή πέντε (5) ατόμων εκ των οποίων δύο (2) Ειδικότητας ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και ελλείψει ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ενός (1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ενός (1) ΔΕ/ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 315/15.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 6002307, στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων για την επιλογή δύο (2) ατόμων Ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.  320/15.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6002960, στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027»

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή τριών (3) ατόμων εκ των οποίων ενός (1) Ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και ενός (1) ΠΕ Οικονομικού, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 559/23.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ για τη συνέχιση του δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6002731, στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027.

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή έξι (6) ατόμων εκ των οποίων δύο (2) Ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ενός (1) ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ενός (1) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ενός (1) ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 317/15.01.2024 και 317/24.01.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση υποστήριξης Δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6001945, στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.  581/24.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση υποστήριξης δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6004273, στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027.

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη Ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (Ψυχιάτρου ή Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Καρδιολόγου ή Γενικού Χειρουργού ή άλλου κλινικού ιατρού με σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών (ΔΑΠΥ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 328/15.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 6002307, στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή τεσσάρων (4) ατόμων εκ των οποίων τριών (3) Ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, κι ενός (1) ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 326/15.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 6002307.

10.04.2024

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 322/15.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση υποστήριξης δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6004273, στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή δύο (2) ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ενός (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ενός (1) ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ενός (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 324/15.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6004285, στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

10.04.2024

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή πέντε (5) ατόμων εκ των οποίων δύο (2) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κι ενός (1) ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 316/15.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση της ενίσχυσης του Δικτύου δομών και υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων στην Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 6003347, στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή τριών (3) ατόμων, εκ των οποίων ενός (1)  ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και δύο (2) ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 317/15.01.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24.01.2024) Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Συνέχιση υποστήριξης Δικτύου δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6001945, στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr

Τυχόν κατατεθειμένες ενστάσεις επί των αρχικών δημοσιοποιημένων πινάκων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1411/4-3-2024 απόφασης παραμένουν σε ισχύ και θα εξεταστούν συνολικά με την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

 

10.04.2024

Εγκρίνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 324/15.01.2024 Πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 6004285, στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

Τυχόν ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretary@okana.gr

Τυχόν κατατεθειμένες ενστάσεις επί των αρχικών δημοσιοποιημένων πινάκων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1396/6-3-2024 απόφασης παραμένουν σε ισχύ και θα εξεταστούν συνολικά με την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

04.04.2024

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 9095/20-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τριών  (03) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών για το Νομό Αττικής, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για ένα (1) έτος.

02.04.2024

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την υλοποίηση της Σύμβασης 1 «Δράσεις ΟΚΑΝΑ κατά της πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» του έργου «Δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165735 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κωδ. ΣΑΤΑ ΤΑ091, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ09100009) για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 01.12.2025, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκτασης του έργου, με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

02.04.2024

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Σύμβασης 1 «Δράσεις ΟΚΑΝΑ κατά της πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» του έργου «Δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης των πάσης φύσεως εξαρτήσεων στον γενικό πληθυσμό» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5165735 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κωδ. ΣΑΤΑ ΤΑ091, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ09100009) και για την κάλυψη των αναγκών για την προσήκουσα λειτουργία του έργου, προτίθεται να συνεργαστεί με επτά (7) συνεργάτες με Ιατρούς Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς ή άλλη ιατρούς κάθε άλλης κλινικής ειδικότητας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Οδηγών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

15.03.2024

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 9095/20-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή για το Νομό Έβρου, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για ένα (1) έτος, για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού.

15.03.2024

Εγκρίνουμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 9095/20-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων (04) ΠΕ Ψυχολόγων  για το Νομό Αττικής, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για τη στελέχωση Μονάδων/Υπηρεσιών του Οργανισμού.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr