Ανθρώπινο

Δυναμικό

Η Διοίκηση και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΚΑΝΑ ασκούν καθημερινά τα καθήκοντά τους με κύριο γνώμονα την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών  στους ωφελούμενους του Οργανισμού.

Από την ίδρυσή του, ο ΟΚΑΝΑ παρέχει για όλους τους εργαζομένους του ασφαλείς και άρτιες συνθήκες εργασίας και επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού του. Η διαρκής βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και η διασφάλιση υψηλού επιστημονικού και τεχνικού επιπέδου, μέσω εστιασμένων προγραμμάτων  επιμόρφωσης και ανάπτυξης, ενδυναμώνουν το στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού και παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους και το περιβάλλον τους.

Παράλληλα καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ, καθώς και των διοικητικών διαδικασιών του Οργανισμού, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η σχέση του με τον πολίτη, την κοινωνία και τους συνεργάτες του.

Σήμερα, ο ΟΚΑΝΑ απασχολεί περίπου 850 άτομα, οι οποίοι είναι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου, αλλά και με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΚΑΝΑ αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό (Ιατρούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς), Ειδικούς Θεραπευτές, Διοικητικούς, Τεχνικούς, και λοιπές υποστηρικτικές ειδικότητες, οι οποίοι συμβάλλουν ο καθένας με το δικό του αντικείμενο στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και στην συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ