Όροι Χρήσης

Α. Ιδιοκτησία και περιορισμοί χρήσης

 1. Ο διαδικτυακός τόπος www.okana.gr ανήκει στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. (Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/ επισκέπτης), υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικές εφαρμογές σχετικά με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση/ επίσκεψη των ιστοσελίδων / υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/ επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.  
 2. Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.  
 3. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των φωτογραφιών, σχεδίων, διαγραμμάτων, σημάτων, εικόνων και κειμένων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού προγράμματος που διατίθεται σ' αυτόν ή μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, εν όλω ή εν μέρει, προστατεύεται ή/και είναι κατοχυρωμένο από τους Ελληνικούς Νόμους περί Σημάτων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τις Διεθνείς Συμβάσεις και όλα τα σχετικά δικαιώματα έχουν επιφυλαχθεί.  
 4. Το όνομα χώρου (domain names) https://www.okana.gr/ έχει κατοχυρωθεί ως προς χρήση του Ο.ΚΑ.ΝΑ..  
 5. Οποιαδήποτε πληροφορία που λαμβάνεται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να παρουσιάζεται και να τυπώνεται για την προσωπική, μη-εμπορική χρήση μόνο των χρηστών/ επισκεπτών αυτού και δεν μπορεί να σταλεί σε newsgroups, mail lists ή ηλεκτρονικά bulletin boards ή οπουδήποτε χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ο.ΚΑ.ΝΑ..

 

Β. Αποποίηση ευθυνών/ Περιορισμός ευθύνης

 1. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο που εμφανίζεται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο του να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.  
 2. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/ επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.  
 3. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη/ επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι– φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο– φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του διαδικτυακού τόπου www.okana.gr  αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/ επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο www.okana.gr  και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.  
 4. Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/ επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/ επισκέπτη– ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/ επισκέπτη. Ο χρήστης/ επισκέπτης αποδέχεται την αδειοδότηση με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας “Creative Commons” Αναφορά Προέλευσης(CC-BY-v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, όλων των έργων δεκτικών προστασίας σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 που προκύπτουν από την επικοινωνία στους πίνακες και στα έντυπα επικοινωνίας καθώς και στις περιοχές αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, στον διαδικτυακό τόπο www.okana.gr .  
 5. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.  
 6. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο- χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση- με μόνη ενημέρωση την ανακοίνωσή τους, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.  
 7. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/ επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/ επισκέπτη, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.  

Γ. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 1. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/ επισκεπτών μόνον. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/ επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Επικοινωνίας. Ο χρήστης/ επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο www.okana.gr, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/ επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/ επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/ επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.  
 2. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/ επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του. Ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου www.okana.gr, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.  
  1. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/ επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Ο χρήστης/ επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση– περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
  2. Ο διαδικτυακός τόπος www.okana.gr, δύναται να παρέχει στο χρήστη- επισκέπτη των υπηρεσιών του, τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται υπό τη μορφή ερωτημάτων. Οι εκάστοτε απαντήσεις του χρήστη-επισκέπτη-συμμετέχοντα στην ως άνω διαδικασία, καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται εν γένει υπόψη με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα που τίθεται κάθε φορά σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχική διαδικασία. Οι ειδικότεροι όροι της συμμετοχικής αυτής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης καθορίζονται πάντα από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης όλων αυτών των πληροφοριακών δεδομένων καθώς και των πορισμάτων στα οποία αυτό οδηγείται και τα οποία διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό τον ως άνω διαδικτυακό τόπο, ο δε χρήστης-επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στον Ο.ΚΑ.ΝΑ..  

Δ. Ποινική/ Αστική ευθύνη – Γενικές διατάξεις

 1. Οι χρήστες/ επισκέπτες απαγορεύεται να παραβιάζουν ή να επιχειρούν να παραβιάσουν την ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου www.okana.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω:

(α) να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν προορίζονται για το συγκεκριμένο χρήστη/ επισκέπτη ή να εισέρχονται σε κεντρικό υπολογιστή ή λογαριασμό όπου δεν έχουν άδεια πρόσβασης,

(β) να επιχειρούν να εξετάσουν ή να ελέγξουν την ευπάθεια ενός συστήματος ή ενός δικτύου ή παραβιάζοντας τα μέτρα ασφάλειας ή αυθεντικότητας χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση,

(γ) να επιχειρούν να παρέμβουν χρησιμοποιώντας μέσα όπως η εισαγωγή ενός ιού στην ιστοσελίδα, η υπερφόρτωση, τα spam , ο βομβαρδισμός mail,

(δ) να στέλνουν ανεπιθύμητα email, συμπεριλαμβανομένων προωθήσεων ή /και διαφημίσεων προϊόντων και υπηρεσιών ή

(ε) να παραποιούν τη διαδρομή της διεύθυνσης TCP/ IP ή κάποιο τμήμα των στοιχείων της διαδρομής σε οποιαδήποτε προώθηση e-mail ή newsgroup. Παραβιάσεις στην ασφάλεια του συστήματος ή του δικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., θα ερευνήσει τα περιστατικά τα οποία μπορεί να αφορούν τέτοιες παραβιάσεις και μπορεί με τη συνεργασία των αρμόδιων διωκτικών αρχών να οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των παραβατών.

 1. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  
 2. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και του χρήστη/ επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και αν δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.  
 3. Για οποιαδήποτε προβλήματα ή παρατηρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διαχειριστή, κ. Τσέτσο Γρηγόρη,  στο 2109940690
Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr